Poohlédnutí za měsícem Květen

Milé tetičky, váţení sousedé, měsíc květen byl v naší obci v Týně nad Vltavou ve znamení krásných setkávání. První se uskutečnilo hned v první májový den, kdy se vltavotýnští občané již tradičně setkávají u starého železného mostu u Vltavy. Tentokrát bylo toto setkání z důvodu špatného počasí narychlo přesunuto na naši baráčnickou rychtu. Toto setkání bylo i přes nepříznivé počasí hojně navštíveno, tančily zde kromě jiného programu i děti z našeho tanečního kroužku. 8. května se zúčastnila delegace našich tetiček a sousedů pietního aktu kladení věnců u pomníku u příležitosti ukončení druhé světové války. V sobotu 10. května byli tetičky a sousedé pozváni do blízkých Nuzic, kde se u příleţitosti 5. výročí založení pěveckého souboru Nuzický zvonek konalo pěvecké vystoupení a tento krásný koncert byl rovněţ věnován všem maminkám a babičkám k jejich svátku. V neděli 10. května jsme slavili Svátek matek na naší rychtě, program byl složen z vystoupení obou našich dětských tanečních kroužků a ze sólových vystoupení dětí naší členky Marušky Hrabčákové. Bohužel jsme vzpomenuli i smutné událostí, počátkem května zemřela nejstarší členka naší Obce, která byla současně i nejstarší členkou našeho města, tetička Šunová /v loňském roce se ještě oslavy svátku matek osobně zúčastnila/. V letošním roce by se tetička Šunová dožila 97 let. V městské knihovně v dětském oddělení se konala v květnu malá slavnost – byly zde slavnostně „pasovány“ na čtenáře děti z 1. třídy ZŠ Hlinecká. K této slavnosti byly pozvány i naše tetičky, tetička Fialová a tetička Svobodová. V sobotu 16. května v ranních hodinách se v Týně nad Vltavou zastavil zájezd učitelů – seniorů ze Sušice a Klatov. Účastníci zájezdu, kteří pak dále pokračovali do Infocentra JETE a do Bechyně, chtěli navštívit naši rychtu, ale bohužel zde byla soukromá akce a tudíž jsme jim nabídli náhradní program – vzali jsme je na krátkou prohlídku našeho města. Ukázali jsme jim otáčivé hlediště, prohlédli si náměstí, navštívili kostel sv. Jakuba, a stačili jsme je v krátkosti seznámit i s nejstarší i současnou historií našeho města. Pozvali jsme je i na samostatnou návštěvu Týna nad Vltavou, protože v našem městě je co ukázat a určitě stojí za celodenní návštěvu.

Tuto neděli 31. května nás navštíví členové Národopisného sdruţení při Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích. O jejich návštěvě vás budeme informovat v příštím čísle. 21. června je v našem městě tradiční svatovítská pouť, o pouti se opět chystáme na slavnostní mši sv. v krojích a se spolkovým praporem. Tradičně nás k účasti na této mši zve ThDr. P. Marek Donnerstag. Naše pilná a neúnavná správcová rychty tetička Maruška Kaláčová s tetičkou šafářkou Hornátovou, s tetičkou Polidovou a sousedy Polidou a Ficlem uklízeli nasekané dříví a tetička již plánuje brigádu na obílení zadní stěny rychty a vybílení malého sálu. Je doslova neúnavná a my si velice váţíme její práce a organizačních schopností a děkujeme jí i sousedům, kteří dříví uklidili. V sobotu 6. června navštívíme s naším tanečním krouţkem slavnost 85. výročí zaloţení 0bce baráčnické v Lomnici. Na dopolední zasedání bude vyslána delegace se spolkovým praporem. Delegaci povede tetička rychtářka Fialová. S dětmi pak přijedeme na průvod a odpolední program autobusem. V sobotu 13. června jsme pozváni na oslavu 20. výročí otevření českobudějovického Terna. 21. června bude vypravena delegace i na oslavu 85. výročí založení Obce baráčníků v Ledenicích a 27. června jedeme na Slavnosti solné stezky do Prachatic a chceme navštívit prachatické sousedy a tetičky. Do Prachatic jedeme i s naším tanečním krouţkem, děti zde zatancují besedu. Oba zájezdy, jak do Lomnice tak do Prachatic můţeme uskutečnit díky přidělenému grantu od Jihočeského kraje.

Jar. Svobodová, syndička, OB Týn nad Vltavou