Samospráva

Samospráva obce je taková, jaká bývala v obcích v českých zemích před rokem 1848. V čele obce stojí rychtář (dnes jsou to i rychtářky), který má k ruce další činovníky. Jsou to tito činovníci:

Pantatínek

jako jediný má právo napomenout rychtáře pokud se odchýlí od regulí, dbá na pořádek v obci, působí jako poradce.

Panímaminka

dbá na to, aby mezi tetičkami vládla dokonalá svornost, jejím hlavním úkolem je dbát na stylovou správnost krojů a baráčnického oblečení.

Rychtář(ka)

je nejvyšším představitelem každé obce (župy, Veleobce). Má to být činovník povahově klidný, čestný a spravedlivý, který si svou osobností a jednáním dovede získat respekt.

Místorychtář

má mít podobné vlastnosti jako rychtář a musí být připraven rychtáře v případě potřeby zastoupit.

Syndik

je jedna z nejdůležitějších funkcí, cílem jeho práce je dobrý a prospěšný chod obce, je ve styku nejen s ostatními obcemi, ale i s orgány státní správy. Připravuje program všech zasedání a ve spolupráci s rychtářem zajišťuje mimo jiné i veškerou administrativu, důležitou pro chod spolku.

Berní

stará se o veškeré finanční záležitosti obce a je zodpovědný za řádné vedení účetnictví obce.

Slídil účtů

slídí (kontroluje) nejen účty a finance u berního, ale kontroluje i hospodaření a nakládání s majetkem obce. Kontrolu provádí minimálně jednou do roka anebo dle potřeby.

Kontribuční

vybírá kontribuci (členské příspěvky). O výběru kontribuce vede řádnou evidenci.

Vzdělavatel

jeho hlavní povinností je vychovávat členy v dobré občany a vlastence. Dbá na dodržování spolkových regulí, baráčnických zvyklostí a na důstojné a správné zacházení s rychtářským a počestným právem.

Švandymistr

má na starosti přípravu všech kulturních, zábavných a propagačních akcí v obci a na dodržování starých zvyků a obyčejů v obci.

Šafář

stará se pečlivě a svědomitě o svěřený majetek obce, vede evidenci majetku a provádí jedenkrát ročně inventuru veškerého majetku obce.

Archivář

archivuje veškeré důležité dokumenty a dbá na jejich řádné uložení.

Kronikář

vede obecní kroniku

Matrikář

vede členskou matriku, kterou průběžně doplňuje.

Gratulant

zasílá jubilantům písemné gratulace, popř. zajišťuje osobní návštěvu u jubilanta (po předchozí domluvě s ním).

Praporečník

jeho povinností je starat se společně s paňmaminkou o prapor obce a musí si být vědom toho, že nosit prapor je pro něj opravdová čest.

Dráb

dohlíží na pořádek nejen při zasedáních, ale i na všech baráčnických akcích. Drába musí každý poslechnout a na pokyn rychtáře dráb pokutuje ty, kteří ruší nebo se chovají nedůstojně při baráčnických akcích. Pokuty se vybítají do „domečku“.

Ponocný

zapaluje svíce a troubením na ponocenský roh zahajuje veškeré baráčnické akce. V průvodu chodí s drábem po straně, vždy až za státní vlajkou a prapory.

Správce rychty

v naší obci má na starosti budovu rychty (zajišťuje běžnou údržbu budovy a do jeho kompetence spadá krátkodobý pronájem budovy k různým účelům za podmínek schválených konšelstvem).

Majkař

nosí při slavnostních průvodech májku a dbá o její údržbu.

Představenstvo (konšelstvo) obce

projednává požadavky a návrhy členů a předkládá je ke schválení obecnímu či členskému zasedání.